Aanvullende voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Bloemengemak op de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
Deze aanvullende voorwaarden treden in werking per 1 januari 2014.

Contactgegevens
Bloemengemak valt onder A. van Buuren beheer b.v.

Vestigings- & bezoekadres:Naam ondernemer: EHAM b.v.

Vestigings- & bezoekadres:
Beatrixstraat 5

1781 EL Den Helder

Contactgegevens
 
E-mailadres: info@bloemengemak.nl

KvK-nummer: 57728038
Btw-identificatienummer: NL815070986B01

 

Herroepingrecht
Voor het hoofdproduct, bloemen en planten, is retourneren niet mogelijk (conform artikel 8.2.d. van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.), omdat deze aan bederf onderhevig zijn.
Voor aanvullende producten die niet aan bederf onderhevig zijn, geldt dat u deze alleen kunt retourneren als u zowel besteller als ontvanger van het aanvullende artikel bent (afleveradres = uw eigen adres).
Retourneren dient te geschieden conform artikel 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Aanvullende instructies voor retourneren: een aanvullend product moet indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en onbeschadigd zijn. Verstuur het alstublieft in beschermende verpakking. Vermeld indien mogelijk het ordernummer. Dit bespoedigt afhandeling van de retournering. Het ordernummer staat in de e-mailbevestiging van de bestelling.

Bevestiging bestellen
Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

Gegevens 
De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens alsmede van het gebruikte e-mailadres.

Wijzigingen
Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Annuleren
Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen die vallen binnen 24 uur voor de ophaaldatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 7,95.

Overmacht
Bloemengemak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.
Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Fleurop de verplichtingen opschorten.

Levering
Levering geschiedt alleen op vrijdag middag tussen 12:00 - 18:00 vanuit ons pand op eendrachtstraat 3c te Wormer.

Klachtenprocedure
Klachten kunt u telefonisch op via e-mail aan ons doorgeven

Garantie 
Bloemengemak biedt de consument op het geleverde 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie.
Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen aan ons.

Betalen
Bestelling via de elektronische weg kunnen als volgt worden betaald:
iDEAL

 

Privacy statement
Het privacy reglement staat vermeld op de website www.bloemengemak.nl

Intellectueel eigendom
Alle door Bloemengemak afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Bloemengemak en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bloemengemak.